systemy wizyjne
komponenty wizyjne
wyszukiwarka kamer IDS
urządzenia dla producentów
 wiązek elektrycznych
urządzenia dedykowane
oprogramowanie
dane teleadresowe
formularz zapytania
formularz zapytania ofertowego

  

home o firmie produkty praca partnerzy linki kontakt mapa strony
OPTOSOFT - Programy - EWP9000 - Ewidencja i Zarządzanie Wyposażeniem Pomiarowym

O czym przeczytasz w tym dziale?

Dowiedz się wszystkiego na temat oprogramowania komputerowego, które polecamy.

Oprogramowanie :

Wszystkie
STAT9000
EWP9000
KJD9000
WN9000
REMONTY2
Wszystkie urządzenia i aplikacje
Ustalenie listy przyrządów


Logowanie


Operator


Lista pomocnicza


Plan kontroli


Grupy przyrządów


Formularze do edycji danych


Zlecenie


Wyniki wzorcowania


Graficzna prezentacja wyników


Export danych

Oprogramowanie - EWP9000 - Ewidencja i Zarządzanie Wyposażeniem Pomiarowym

  Aplikacja EWP9000:
 • wspomaga zarządzanie wyposażeniem pomiarowym
 • ułatwia działania związane z prowadzeniem ewidencji
 • tworzy bazę danych wyposażenia z podziałem na laboratoria i wypożyczalnie
 • pomaga planowanie i realizację sprawdzeń wyposażenia
 • archiwizuje zdarzenia związane ze sprawdzeniami, wzorcowaniem, wypożyczeniem wyposażenia, itp...
 • umożliwia tworzenie raportów i statystyk


Aplikacja EWP9000 przeznaczona jest do pracy pod kontrolą systemu MS Windows 9x/NT4.0/2000. Baza danych SQLServer zapewnia dużą wydajność pracy programu oraz stabilność jego działania i ochronę danych.

Oprogramowanie umożliwia dostosowanie prezentacji danych do potrzeb klienta.

Pomoc kontekstowa oraz możliwość wyszukiwania informacji na podstawie haseł zapewnia szybki dostęp do żądanych informacji podczas pracy z programem. Wielookienkowość, menu i pasek narzędzi zapewniają szybki dostęp do danych. Graficzna prezentacja stanu, ważności i położenia przyrządów pomiarowych zwiększają przejrzystość programu.

  Użytkownik aplikacji ma możliwość indywidualnego dostosowania widoku list do własnych potrzeb:
 • wybór kolumn, które mają być widoczne
 • kolejność kolumn w tabeli
 • szerokość poszczególnych kolumn
 • dowolne sortowanie i filtrowanie danych


Aplikacja jest chroniona przed przypadkowymi operatorami. Aby uruchomić oprogramowanie należy wprowadzić nazwę i hasło. Wszelkie operacje na danych są w programie zapamiętywane, z zaznaczeniem operatora, który tych dokonał zmian.


Dla każdego z operatorów aplikacji można określić zakres uprawnień. W zależności od potrzeb uprawnienia mogą być nieograniczone - możliwość wprowadzania i kasowania danych, zmiany konfiguracji programu, lub minimalne - tylko przeglądanie danych, bez możliwości wprowadzania zmian.


Listy pomocnicze ułatwiają i przyspieszają wprowadzanie często powtarzających się danych do bazy.

 • dostawcy
 • producenci
 • pracownicy
 • osoby odpowiedzialne
 • użytkownicy wyposażenia
 • jednostki miary
 • wypożyczalnie
 • laboratoria
 • zbiory (typy) przyrządów
 • instrukcje
 • firmy dokonujące napraw wyposażenia
 • firmy dokonujące sprawdzeń


Tworzenie planów kontroli pozwala na usystematyzowanie informacji dotyczących przeprowadzanych sprawdzeń. Plan kontroli może być utworzony dla jednego przyrządu jak również dla grupy przyrządów, dzięki czemu wprowadzenie zmian w jednym planie kontroli zmieni parametry sprawdzeń dla większej ilości przyrządów.

  Plany kontroli zawierają informacje o:
 • rodzaju sprawdzenia
 • czasokresie sprawdzenia podstawowego i pomocniczego
 • czasie ostrzegania przed zbliżającym się sprawdzeniem podstawowym


Dla każdego planu kontroli można zdefiniować cechy badane podczas wzorcowania, oraz tablicę charakterystyk.

  Grupy przyrządów pozwalają pogrupować dodatkowe informacje cechujące kilka takich samych lub podobnych przyrządów pomiarowych. Zawierają przed wszystkim informacje o:
 • zbiorze przyrządów
 • planie badań
 • instrukcjach
 • wielkościach charakterystycznych dla przyrządów tej grupy


  Przejrzyste formularze do wprowadzania i edycji danych przyrządów pomiarowych pozwalają na szybkie odczytanie i zmianę żądanych wartości. Dla każdego przyrządu można wprowadzić dane podstawowe, takie jak:
 • nazwa
 • numer ewidencyjny
 • symbol
 • nazwę producenta i dostawcy
 • datę i numer zamówienia
 • cenę i datę zakupu
 • osobę odpowiedzialną za dany przyrząd
 • laboratorium oraz wypożyczalnię
 • parametry techniczne (zakres pomiarowy, dokładność, rozdzielczość, ...)
 • grupa przyrządów
 • plan kontroli
 • daty sprawdzeń (kontroli)
 • sprawność wyposażenia
 • dane użytkownika
 • dane dotyczące zatwierdzenia
 • dane dostawcy


Zlecenia (sprawdzenia) są tworzone i aktualizowane automatycznie przez program na podstawie czasokresów określonych w ramach planów badań. Dotyczy to zarówno sprawdzeń podstawowych jak i pomocniczych. W ramach zlecenia można wykonać wzorcowanie, oznaczenie i plombowanie. Można również wydać przyrząd do naprawy.

Wyniki wzorcowania można wprowadzać do tabeli charakterystyk utworzonej za pomocą specjalnego wbudowanego edytora, lub do pliku zewnętrznego. Rodzaj tabeli charakterystyk jest określony dla planu kontroli. W przypadku, gdy wykorzystywane są wewnętrzne tabele charakterystyk można przeglądać wyniki wzorcowania w tabeli. Istnieje możliwość odczytu danych z ostatnich 10 wzorcowań.

Drugą metodą prezentacji wyników wzorcowania jest forma graficzna. Jeśli wprowadzane dane były wartościami numerycznymi, to program wyliczy wartość średnią, maksymalną i minimalną i wyrysuje wykres z ostatnich (maksymalnie 10) pomiarów. W przypadku, gdy mierzone cechy były zdefiniowane w ramach i zostały określone ich wartości nominalne oraz granice tolerancji, odpowiadające tym wartościom linie będą również ć ?średnią, maksymalną

Aplikacja umożliwia import oraz eksport danych. Wyeksportowane dane zapisywane są w plikach tekstowych. Na ich podstawie można przygotować nowe pliki z danymi, które program zaimportuje do bazy danych. Może to znacznie przyspieszyć wprowadzanie danych, zwłaszcza do tabel pomocniczych.

Copyright © 1996-2009 OPTOSOFT sp. z o.o.